top of page

Gizlilik Politikası

‘’AHKA GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’’ (“Şirket”) olarak tarafımızca işletilmekte olan saltfriedchicken1@gmail.com (“Site”) işletilmesi sırasında Site danışmanları/kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) verilerinin korunmasına ve özel hayatlarının gizliliğine son derece saygı duymakta ve önem vermekteyiz. Şirket, kullanıcılarının ve danışmanlarının mahremiyetine son derece saygı duymaktadır ve bunu ilke edinmiştir. Lütfen Site aracılığıyla kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin koşul ve şartları öğrenmek adına işbu Gizlilik Politikası’nı inceleyiniz.

Kullanıcılar ve üyeler, bu Site’ye girerek ve kullanarak bu Gizlilik Politikası’nı açıkça kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Gizlilik Politikası, yalnızca bu Site için geçerli olup Site üzerinden yönlendirilen bağlantılar için geçerli değildir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

İşbu Site ziyaret edildiğinde, gerekli hizmetlerin sağlanması adına doğrudan veya dolaylı olarak bazı kişisel verilerin alınması gerekmektedir. Şirketin işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresi

 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi: Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Şirket hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Şirket ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Üyelik bilgileri, parola bilgileri

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar Bilgisi: Görüntü ve ses kayıtları

 • Sağlık Bilgisi: Kişisel sağlık bilgileri

 • Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız

 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

 

Site yetkili birimleri hariç bu verilere yalnızca kişisel verinin ilgilisi kullanıcılar/danışmanlar ulaşabilir ve değişiklik yapabilir. Diğer kullanıcıların/danışmanların ve üçüncü kişilerin kullanıcı/danışman tarafından Site/Mobil uygulama’ya verilen bu verileri değiştirmesi mümkün değildir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Kullanım Amaçları

Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Şirket’in sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Şirket tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

Şirket ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar şu şekildedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede Şirket ayrıca kişisel verilerinizi hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. Hizmetlerinden faydalandığınız danışmanlarımıza sınırlı veri aktarımı yapılabilmektedir. Şirket, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Şirket’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Şirket ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.
Şirket ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

 

Kullanıcılar ve danışmanlara ait bu veriler Sitemiz tarafından güvenle muhafaza edilmektedir. Ancak, bu veriler kullanıcı/danışman ile posta, e-posta, telefon ve diğer teknolojik ileti yolları ile iletişim kurmak amacıyla kullanılabilir. 

Kullanıcı ve danışman, işbu Gizlilik Politikası’na konu verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Site adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı/danışmanın tam, doğru ve güncel bilgileri sağlamamış olmasından kaynaklı ortaya çıkabilecek olan doğrudan ve dolaylı zararlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı/üye bu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Şirket, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

bottom of page